voorwoord

De Roncalli Scholengemeenschap in Bergen op Zoom kenmerkt zich door haar daltononderwijs én de ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’, waarbij de totale persoonsvorming van de leerling centraal staat en harde cijfers geen doel op zich zijn. Leerlingen worden begeleid om hun talenten optimaal en zo breed mogelijk te ontwikkelen, want Roncalli is ‘méér dan een diploma’.

 

‘Op Weg naar Wijzer’, het schoolplan 2018-2022 van de Roncalli Scholengemeenschap in Bergen op Zoom, beschrijft de toekomstvisie voor haar daltononderwijs en geeft richting aan de koers voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en excellentie voor haar leerlingen. Dit is het schoolplan voor de komende vier schooljaren. Het geeft de plannen met betrekking tot de visie op het onderwijs (hst. 1), de aansturing daarvan (hst. 2), het onderwijs zelf (hst. 3), het personeel (hst. 4), de reflectie (hst. 5), de samenwerking met de belanghebbenden (hst. 6) en de bedrijfsvoering (hst. 7) weer.

Omdat het onderwijs steeds te maken heeft met veranderingen, is dit schoolplan een startdocument. Vanuit het schoolplan volgen de jaarplannen die de stappen beschrijven om tot uitvoering van dit schoolplan te komen. De Roncalli OntwikkelingsAnalyse (ROA) is de monitor om vinger aan de pols te houden en geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het schoolplan. Samen met alle belanghebbenden wordt bekeken of we op de juiste weg zijn. Als dat nodig is, wordt er bijgestuurd. Die bijsturing wordt zichtbaar in het jaarplan voor het daaropvolgende jaar.

 

In schooljaar 2017-2018 is het schoolplan van 2013-2017 geëvalueerd, zodat duidelijk was waar we stonden en wat we verder moesten oppakken. Daarnaast is de feedback van alle belanghebbenden over de toekomst van Roncalli bekeken en gewogen. Samen met de richting die vanuit Koers 20231 van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), waaronder Roncalli valt, is gegeven, is het voorliggende schoolplan opgesteld.

 

Roncalli ,

‘méér dan een diploma’.