de organisatie

Roncalli is één van de 33 scholen die aangesloten is bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg. De schoolleiding bestaat uit de rector en twee conrectoren. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen een afdeling van het onderwijs en medeverantwoordelijk voor het beleid. De lijnen zijn kort waardoor snelle en doeltreffende communicatie mogelijk is. Daarnaast liggen veel verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Beide facetten zijn de voorwaarden om effectief leiderschap en kwaliteitszorg verder te ontwikkelen.

OMO

roncalli

conrector

rector

conrector

Leerlingen, ouders, medewerkers en externen is gevraagd welke zaken Roncalli moet oppakken de komende vier jaar. Alle input is verzameld en geanalyseerd en samengevoegd in dit schoolplan. Daarna zijn de prioriteiten gesteld en opgenomen in de ROA (zie voorwoord) zodat steeds bekeken kan worden op welk punt Roncalli staat in de voortgang van de uitvoering van de plannen: ‘zijn we op schema?’, ‘gaan de zaken zoals we verwacht hadden dat ze zouden gaan?’ en ‘moeten we bijsturen?’

Kwaliteitszorg heeft een vaste plaats binnen de school zodat in iedere geleding risico’s en kansen snel kunnen worden opgepakt. Gezamenlijk, op elk niveau, wordt op dezelfde aspecten gestuurd, zodat de zaken die belangrijk zijn, ook echt belangrijk worden gemaakt. De ROA is het grote geheel en vormt de rode draad, de diverse ‘deel’-analyses focussen op kleinere gebieden, zoals bijvoorbeeld een vakgroep, de leerlingbegeleiding of de werkzaamheden van de facilitaire dienst.

De horizontale en verticale structuur van dit (zelf-)reflectiesysteem verbindt en biedt de mogelijkheid om objectief verantwoordelijkheden en resultaten met elkaar te bespreken zodat inspireren door bijvoorbeeld docent naar docent, of docent naar leerling, of rector naar conrector, gebeurt vanuit intrinsieke motivatie.

 

De ontwikkeling van het  kwaliteitssysteem wordt vier keer per jaar besproken in de werkgroep Roncalli-Q waarin medewerkers hun feedback kunnen geven op de kwaliteitszorg.

Overleg en besluitvorming

De medewerkers, ouders en leerlingen van Roncalli worden vertegenwoordigd door de Medezeggenschapsraad (MR). Tot de taken van de MR behoren het adviseren m.b.t. besluiten over het beleid, het eventuele instemmen daarmee, het bevorderen van overleg en openheid in de school en het informeren van de achterban.

 

De medezeggenschap binnen Roncalli wordt in de komende tijd nog beter in positie gebracht. Scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren van de medezeggenschap wordt verder gestimuleerd zodat de medezeggenschapsraad haar taak optimaal kan blijven vervullen.

PMR & MR

besluitvorming

leerlingen

ouders

medewerkers

externen