Continuïteit

De meerjarenbegroting van Roncalli is sluitend. Roncalli blijft medewerkers begeleiden om langdurig uitval te voorkomen. Lopende dossiers worden nauwgezet gevolgd en indien nodig bijgesteld. Het HRM-beleid is hierbij leidend.

 

In schooljaar 2012 heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsgevonden. N.a.v. hiervan is een aantal aanpassingen gerealiseerd. In schooljaar 2018-2019 zal de inventarisatie en evaluatie wederom geactualiseerd worden. Op basis van deze gegevens worden vervolgstappen gepland.

Om zoveel mogelijk leerlingen te laten instromen voert de school een actief pr-beleid waarin de profilering van het daltononderwijs met de ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’ op Roncalli is opgenomen zodat het aanbod van dit onderwijs in de regio West-Brabant en Tholen gegarandeerd blijft.

In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag verantwoordt Roncalli zich voor de ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële gevolgen.

Doelmatigheid

De bekostiging wordt efficiënt en effectief ingezet om de ambities in het schoolplan te bereiken. Jaarlijks wordt daarvoor het Plan van Inzet geanalyseerd en geëvalueerd. Zo nodig wordt, met het oog op continuïteit, door eventuele verschuiving, financiële ruimte gecreëerd.

OMO stelt jaarlijks, ter verantwoording voor de verwerving en besteding, een waarheidsgetrouw jaarverslag op, op basis van de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs en het onderwijsaccountant- protocol. Roncalli levert daarvoor haar schoolspecifieke beschrijving aan. E.e.a. wordt beoordeeld door de, door het interne toezicht aangestelde, accountant. Tevens beschikt Roncalli over de controleverklaring van deze accountant.

 

Rechtmatigheid

Via kwartaalrapportages wordt financiële verantwoording afgelegd aan de Raad van Bestuur van OMO.

 

Eens per jaar legt de rector in een bestuursgesprek met de Raad van Bestuur, op basis van de ROA, verantwoording af over het uitgevoerde beleid in relatie tot het schoolplan.