De medewerkers bepalen het succes van de organisatie; zij zijn het hart van de school. De kennis en vaardigheden en het enthousiasme en de energie van de medewerkers, zijn onontbeerlijk voor het succes waar Roncalli naar streeft, namelijk het 100% voorbereiden van de leerlingen op hun toekomst. Daarbij zijn doelmatigheid, kwaliteit en betrokkenheid de kernwoorden. Om de mogelijkheden van de medewerkers zoveel mogelijk te benutten, is het van belang dat ook zij tevreden zijn. Roncalli analyseert daarom steeds waar de focus met betrekking tot hun tevredenheid moet liggen.

Daarnaast moet de school rekening houden met de demografische krimp van het leerlingaantal voor de komende jaren. Alhoewel er steeds is geanticipeerd op deze krimp, is het leerlingaantal de afgelopen jaren tegen de verwachting in, gegroeid. Die groei willen we vasthouden door de medewerkers als drijvende kracht van dit succes te behouden door te luisteren naar hun feedback en dit op te pakken als dat mogelijk is. Mocht door enerzijds de uitstroom en anderzijds de demografische krimp in de regio het leerlingaantal toch teruglopen, dan zal de formatie wellicht dalen, hierbij rekening houdend met de gemaakte afspraken.

Naast het voldoen aan wettelijke eisen en de kaders vanuit OMO, heeft Roncalli op deelgebieden een eigen personeelsbeleid ontwikkeld. Hoofdcomponenten hierin zijn werving en selectie, evaluatie en ontwikkeling, en motivatie, stimulatie en communicatie.

De kaders van het door Roncalli gevoerde beleid zijn opgenomen in de vigerende cao-OMO 2014-2015. De ondernemings-cao van OMO vervangt deel 2 van de landelijke cao-VO. Deel 1 van de landelijke cao-VO (de primaire arbeidsvoorwaarden) is ook van toepassing op medewerkers van OMO en dus Roncalli.

werving en selectie

Om de unieke manier van lesgeven volgens de ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’ te borgen, werft Roncalli haar docenten op basis van competenties die deze werkwijze ondersteunen.

 

OMO voert een beleid dat er op gericht is om de inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen, waardoor de werkzekerheid, in de vorm van een verhoogde inzetbaarheid binnen en buiten OMO, toeneemt.

Om de instroom en structurele werkgelegenheid van jonge werknemers mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt, gericht op perspectiefbiedende maatregelen voor oudere werknemers.

 

De besparing die gerealiseerd wordt met het (gedeeltelijk) vertrek van de oudere collega, wordt volledig ingezet om jonge medewerkers aan te trekken. Tevens biedt het de oudere medewerker de mogelijk om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd werkzaam te blijven met een taakreductie waardoor de werkbelasting gereduceerd wordt gedurende de laatste jaren.

Roncalli streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. In schooljaar 2018-2019 heeft de school 116 medewerkers, waarvan 41 mannen en 75 vrouwen.

116

75

41

medewerkers

vrouwen

mannen

evaluatie en ontwikkeling

Naast de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (wet BIO) volgt Roncalli het besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel van 16 maart 2017. Met de gesprekkencyclus geeft Roncalli haar medewerkers het inzicht in het eigen functioneren en wordt verdere ontwikkeling gestimuleerd. Daarnaast wordt via leerlingenquêtes, lesobservaties en evaluaties de docent voorzien van feedback waarbij het lesgeven op basis van de daltonpijlers en de ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’ leidend is.

 

Roncalli hanteert ten behoeve van alle werknemers een eigen professionaliseringsbeleid en voor onbevoegde docenten specifiek beleid, gericht op het behalen van de wettelijke onderwijsbevoegdheid. Beiden zijn onlosmakelijk verbonden met de gesprekkencyclus.  Professionalisering is maatwerk en activiteiten sluiten aan bij de levensfase, functieniveau en leerstijl van de medewerker.

De professionaliteit van de medewerkers vervult een kernrol in de kwaliteit en het succes van Roncalli. Met nieuwe (studerende, onbevoegde) docenten worden afspraken gemaakt over het scholingstraject om te komen tot de wettelijk vereiste bevoegdheid binnen de daarvoor gestelde termijn. De school wil uitsluitend docenten in dienst hebben die bevoegd en daarnaast bekwaam zijn om de ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’ te kunnen vormgeven. Daarnaast stimuleert Roncalli alle docenten hun kennis te verbreden. Met het oog op de verdere optimalisering van het daltononderwijs worden docenten blijvend gemotiveerd zich verder te scholen in het geven van onderwijs georiënteerd op de daltonprincipes.

 

Voor alle medewerkers wordt een overzicht bijgehouden van inzet vanuit het professionaliseringsbudget.

Periodiek gedurende het schooljaar worden trainingen aangeboden vanuit P&O/ ProMotion, OMO, in het kader van werkdrukverlaging, vitaliteit, loopbaanontwikkeling etc. Via persoonlijke benadering, flyers en communicatie via het wekelijks Informatie-bulletin worden medewerkers hierover geïnformeerd.

 

ProMotion biedt collega’s de ruimte om te netwerken, zich te ontplooien en te vitaliseren en te groeien als professional. Dit kennisdelen in brede zin is een terugkerend onderwerp in de gesprekkencyclus.

 

Werkdruk is een bekend aandachtspunt binnen het onderwijs in het algemeen. Roncalli zet hierop in door met de medewerkers in gesprek te blijven om samen naar verbeterpunten te kijken.

 

Roncalli is van mening dat de professionele ontwikkeling van de docent een doorlopende lijn is, die niet stopt bij het behalen van de bevoegdheid. Omdat Roncalli een substantiële bijdrage aan het opleiden van leraren wil leveren, is de school één van de academische opleidingsscholen (AOS) binnen OMO.

 

De AOS West-Brabant biedt docenten de mogelijkheid om zich tijdens hun hele actieve loopbaan professioneel verder te ontwikkelen.

motivatie, stimulatie en communicatie

Het HRM-beleid van Roncalli is primair gericht op effectieve samenwerking, zodat er een team ontstaat waarin mensen elkaar aanvullen en waarin het geheel steeds zorgt voor integrale verbetering. Door het motiveren, stimuleren en helder en integer communiceren in alle lagen van de organisatie, in de gesprekkencycli, de (pop-) functioneringsgesprekken, de diverse overleggen en de gesprekken in de wandelgangen, bereikt Roncalli die effectieve samenwerking zodat daadwerkelijk de Weg naar Wijzer gevolgd wordt.

sponsoring

Roncalli krijgt middelen via sponsoring. De richtlijnen hiervoor staan vermeld in het Convenant ‘Scholen voor primair en voorgezet onderwijs en sponsoring’ 2015-2018. Dit convenant ligt bij de schooladministratie ter inzage.

medewerkers zijn het

hart van de school

kennis

energie

enthousiasme

vaardigheden