Scholen moeten alert blijven op veranderingen en tegelijkertijd moet de rode draad vastgehouden worden. De afgelopen jaren heeft Roncalli vinger aan de pols gehouden door de belangrijke aspecten waar de school mee te maken had en die vermeld staan in het schoolplan 2013-2017, systematisch te monitoren door middel van de directiebeoordeling.

Systematische kwaliteitszorg is voor kennisintensieve organisaties nog geen gemeengoed; scholen zijn nog zoekende naar een passend systeem en wellicht terecht, want de werkdruk in het onderwijs is hoog. De afgelopen twee jaar is gezocht naar de meest werkbare, duidelijke, manier voor Roncalli.

De Roncalli OntwikkelingsAnalyse (ROA) is een eerste, eenvoudige, stap richting een (consistent) stelsel van kwaliteitszorg voor àlle medewerkers op de school.

De ROA bevat alle aspecten die vermeld staan in het schoolplan, dus alle aspecten die Roncalli belangrijk vindt, in de gaten wil houden en continue wil verbeteren in alle lagen van de organisatie.

De analyse moet duidelijk en werkbaar zijn en de medewerkers geen extra werkdruk opleggen. Goede communicatie hierover is dan ook van groot belang en maakt duidelijk dat een kwaliteitssysteem een hulpmiddel is om (bij) te kunnen sturen, om op die manier problemen voor te zijn zodat de gestelde doelen bereikt zullen worden. Als tijdig wordt aan- of bijgestuurd, zal het werkplezier toenemen en de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.

Ontwikkeling

Maar hoe kan Roncalli ervoor zorgen dat de ideeën omgezet worden in uitvoerbare plannen? Dat de plannen worden omgezet in daden? Dat de daden worden gedaan zoals we voor ogen hadden? Dat we doorpakken? Dat we de goede ontwikkelingen verder uitbouwen? Dat we weten waar we risico lopen? Dat we bij tegenvallers flexibel en innovatief zijn? Dat we steeds het hoogst mogelijke rendement willen en zullen bereiken?

Roncalli zorgt daarvoor door continue alert te zijn, door te verbeteren op basis van zelfreflectie, door de structurele dialoog te voeren met leerlingen, ouders, medewerkers en alle andere betrokkenen. Dat vormt de spil voor de komende vier jaar.

Via de ROA volgt de school de ingeslagen weg en is steeds duidelijk of we de juiste zaken op de beste manier oppakken. Zo kijkt Roncalli of de Weg naar Wijzer inderdaad gevolgd wordt.