‘Aggiornamento’

Het onderwijs dat Roncalli biedt is, binnen de door de overheid bepaalde kaders, steeds aan de eisen van de tijd aangepast, maar altijd met behoud van de kern van de zaak: het geloof dat leerlingen heel goed in staat zijn, mits ze daarbij geholpen worden, hun eigen studie te plannen en zelf, op verantwoorde wijze, keuzes te maken voor het te volgen tempo en niveau: de Roncalli-Werkwijze. Steeds zijn we bezig de werkwijze én de cultuur aan te passen aan de veranderende inzichten en de nieuwe generatie leerlingen én medewerkers. “Aggiornamento”, de hartekreet van Paus Johannes XXIII, wat letterlijk betekent ‘bij de dag blijven’ of ‘bijblijven’ is dan ook nog steeds volop van toepassing op Roncalli. Het onderwijsconcept gebaseerd op de daltonpijlers aangevuld met de ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’ zoals Roncalli dat voor staat, vormt de basis voor het continue verbinden met en aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Eigen-Tempo-Werkwijze

Recht doen aan verschillen en talent, het maatwerk waar basisscholen in toenemende mate voor kiezen, wordt op Roncalli voortgezet: een leerling krijgt in de brugperiode optimaal de tijd én kans om op het juiste niveau te komen. Halverwege de tweede klas leren de leerlingen het zelfstandig inplannen van hun taken. Vanaf dat moment is tempodifferentiatie mogelijk en kunnen leerlingen sneller of juist iets rustiger door de stof gaan. Uiteraard worden leerlingen hierbij ondersteund gedurende hun hele schoolcarrière door zowel mentor als vakdocent. Studietempo, studiebelasting en begeleiding worden dus afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leerling. In deze ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’ is en blijft Roncalli innovatief en uniek.

 

Daarnaast hanteert Roncalli de zogenaamde flexibele examinering: leerlingen die daar klaar voor zijn, kunnen eerder of zelfs op een hoger niveau examen afleggen. Deze wijze van werken in eigen tempo blijft in ontwikkeling en wordt steeds verder geoptimaliseerd.

Dalton

Bij Roncalli ligt de focus niet uitsluitend op het vergaren van kennis. De totale persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat centraal. Het ‘goed’ en succesvol zijn is immers van meer afhankelijk dan kennis alleen. Daarom geeft Roncalli haar onderwijs vorm op basis van de daltonpijlers. Onderwijs gebaseerd op dalton biedt leerlingen optimaal de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen. Samenwerken en samenwerkend leren, samen terug kijken en elkaar inspireren en daarvoor de ruimte nemen en krijgen die nodig is, binnen de gestelde kaders, en door te leren de juiste keuzes te maken om nóg verder te groeien tot bewuste zelfstandige mensen, kenmerkt  die brede leeromgeving van Roncalli, want Roncalli is ‘méér dan een diploma’.

 

Het daltononderwijs op Roncalli blijft in ontwikkeling aan de hand van de visitaties van de daltoncommissie en het Dalton OntwikkelPlan (DOP). Daarnaast wordt intervisie gebruikt voor reflectie en inspiratie. Jaarlijks wordt er geanalyseerd en geëvalueerd door vakgroepvoorzitters, de daltonwerkgroep en de directie, waarna verbeterpunten worden opgepakt.

Aanbod

Voor de komende vier jaar staan er, ook ten aanzien van het aanbod, nieuwe uitdagingen voor de deur: Roncalli blijft bij de tijd zodat de leerlingen de bagage meekrijgen om zich te kunnen handhaven in een steeds veranderende wereld. Hiervoor worden structureel de examenprogramma’s en regels, vermeld in het Examenblad en de Wet op het Voortgezet Onderwijs, geraadpleegd. De voorschriften worden opgenomen in de plannen van de vakgroepen en jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd in de ontwikkelanalyses van de vakgroepen en besproken. Om nieuwe, bijkomende, vakoverstijgende aandachtspunten, zoals sociale vorming, de aandacht voor pesten, onderpresteren en excellentie en motivatie, structureel op te kunnen nemen in het aanbod, verstevigt Roncalli de rol van de vakkenclusters  zodat er binnen de groepen van vakken betere verbindingen zijn en breder gestuurd kan worden op de aandachtspunten.

Vanaf schooljaar 2018-2019 start Roncalli een homogene vwo-brugklas naast de reeds bestaande brugklassen en de Excellent brugklas. Het curriculum voor deze vwo-brugklas wordt, met het oog op de toenemende globalisering en de voorbereiding op het succesvol volgen van een wetenschappelijke opleiding, uitgebreid met het aanleren van academische vaardigheden zoals analyseren, argumenteren en interpreteren.

 

Het beleid ten aanzien van taal en rekenen wordt voortgezet.

De nadruk blijft ook liggen bij de bèta-profielen: het aantal leerlingen dat in deze profielen (op zowel havo als vwo) het eindexamen aflegt, wordt verder verhoogd. De ingezette weg van het aanbieden van het Pro-Science traject, met als doel de bèta-profielen nog steviger te positioneren, wordt daarom, vanaf de brugklas, vervolgd.

Resultaten

De leerresultaten gebaseerd op de kenmerken van de leerlingpopulatie van Roncalli, liggen op het verwachte niveau. De gemiddelde examenresultaten en het doorstroomrendement, gemeten over een periode van drie schooljaren, zijn voldoende, maar ook hier geldt dat Roncalli het rendement verder wil verhogen.

 

Structurele feedback op toetsresultaten, zodat leerlingen kunnen zien waar en hoe verbetering mogelijk is en geanticipeerd kan worden op herkansingen, is een speerpunt dat in iedere vakgroep verder opgepakt wordt.

Extra ondersteuning

Wanneer de basisondersteuning niet voldoende is, biedt de school extra begeleiding, de breedteondersteuning, van in- en externen. Roncalli neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal. Voor elke leerling voor wie extra ondersteuning ingezet wordt, wordt een doelgericht ontwikkelingsperspectief opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en besproken met de betrokkenen.

Het professionaliseren van docenten met betrekking tot de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zodat nog meer gespecialiseerde ondersteuning intern kan worden aangeboden, wordt de komende jaren verder uitgebreid. Daarnaast blijkt uit de gesprekken die zijn gevoerd met ondersteunings-functionarissen en coördinatoren dat er behoefte is aan een zogenaamde time-out- of prikkelarme ruimte, ten behoeve van een leerlingen die hierbij baat kunnen hebben. In schooljaar 2018-2019 onderzoekt Roncalli op welke manier dit vorm kan krijgen.

Sociale en maatschappelijke competenties

De Inspectie van het Onderwijs heeft keer op keer zeer positief geoordeeld over het sociale klimaat op Roncalli en deelt de mening dat ‘Roncalli, inderdaad méér is dan een diploma’.

 

Het uitgangspunt voor de school is de brede ontwikkeling van leerlingen, met inbegrip van non-cognitieve processen en thema’s als burgerschap en cultuureducatie zodat naast de kwalificatiefunctie, de persoonsvorming voorop staat. Het daltononderwijs is een uitstekende manier om dit te bereiken.

 

Roncalli heeft vertrouwen in het rendement dat zij realiseert in de brede ontwikkeling van leerlingen. Dat vertrouwen baseert de school op de aandacht en opzet van de leerlijnen van de vakken levensbeschouwing, maatschappijleer en kunst. Daarnaast ondersteunen projecten zoals Cross Your Borders en de betrokkenheid en constante aandacht van de medewerkers voor die brede sociale en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen het vertrouwen. De school meet de opbrengsten hiervan door middel van enquêtes van Kwaliteitscholen en het BeleidsEvaluatie Instrument van Oberon.

Didactisch handelen

Pedagogisch klimaat

Een leerling ontwikkelt zich, met name op sociaal-emotioneel vlak, het beste als het  pedagogisch klimaat optimaal is. Dat welbevinden van de leerling is de voorwaarde voor succes en staat, zoals gezegd, bij Roncalli voorop. Daarom dragen alle medewerkers, binnen én buiten de les, weloverwogen bij aan ondersteuning, veiligheid en acceptatie.

 

Ook hierover wordt regelmatig overleg gevoerd met de leerlingenraad want de leerlingen zijn immers de beste graadmeter om te bekijken of Roncalli het, ook op dit punt, nog steeds naar ieders tevredenheid doet.

LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB) en vervolgsucces

Een leerling maakt in de gehele schoolloopbaan belangrijke keuzes. Ook daarbij ondersteunt Roncalli haar leerlingen vanaf het begin tot aan het moment dat hun toekomst buiten de school verder gaat. Mentoren en decanen hebben daarbij de spilfunctie en helpen leerlingen zelfstandig weloverwogen keuzes te maken waarbij de talenten en interesses leidend zijn.

 

De loopbaanoriëntatie voor de leerlingen zoals die nu wordt uitgevoerd, wordt gehandhaafd. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs evalueert Roncalli haar beleid hierin en stelt eventueel bij als dat nodig mocht zijn.

Voor de komende vier schooljaren wordt de doorstroom van leerlingen naar het hoger onderwijs gemonitord door middel van de aansluitmonitor en verstevigd door de onderwijsaanpak, het didactisch handelen op basis van de OBIT-principes, op te pakken en verder uit te bouwen.

 

De aansluitmonitor geeft Roncalli inzicht in de vervolgstudie van haar leerlingen en stuurt op basis van deze monitor gericht op verbeteringen in het onderwijsproces.

Voortijdige schoolverlaters

Roncalli begeleidt haar leerlingen richting het diploma of een startkwalificatie. In de examenklassen wordt extra aandacht besteed door mentor en decaan aan het kiezen van een vervolgopleiding. In 4 vmbo-tl is dit extra belangrijk omdat deze leerlingen met een diploma wettelijk nog geen startkwalificatie hebben en daarvoor nog een vervolgopleiding moeten volgen.

Toelatings-, verwijderings- en bevorderingsbeleid

Veiligheid

De gemeente Bergen op Zoom en de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente, waaronder Roncalli, hebben het convenant ‘Veilige School’ afgesloten. Mede dankzij actief beleid is Roncalli een leeromgeving waar de psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen en medewerkers gewaarborgd is. Roncalli heeft dan ook het keurmerk ‘Veilige School’.

Hoewel de enquêtes onder de leerlingen en de signalen vanuit de ouders en de omgeving steeds een gunstig beeld hieromtrent laten zien, blijft Roncalli er alert op dat haar leerlingen veilig en onbevangen van hun middelbare schooltijd kunnen genieten.

 

De veiligheidsmonitor wordt ook vanaf aanstaand schooljaar weer ingezet om dit aspect objectief te kunnen meten en eventuele vervolgacties te kunnen invoeren. Daarnaast is er een coördinator in het kader van het tegengaan van pesten.

Roncalli voert beleid met betrekking tot de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Hierbij houdt de school zich aan de wettelijke eisen genoemd in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Verder wordt er een incidenten-analyse en -registratie gevoerd met als doel het (blijven) waarborgen van de veiligheid op Roncalli. Via de korte lijnen tussen leerlingen, ouders en medewerkers worden signalen met betrekking tot veiligheid direct opgepakt.

Leerlingraad

Om te weten of we het steeds goed doen, blijven we in gesprek met de leerlingraad waarin leerlingen uit alle afdelingen van Roncalli vertegenwoordigd zijn. Alle aspecten die de basis zijn voor het succes van Roncalli worden daarin besproken en teruggekoppeld naar de betreffende geledingen.

De ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’ vereist een structurele aanpak van de didactiek van de docent, want de verschillende tempo-groepen in een klas moeten duidelijk aangestuurd en begeleid worden. Via intervisie binnen de vakgroepen en clusters worden verbeterpunten hierin zichtbaar en gezamenlijk opgepakt.

 

Daarnaast legt Roncalli de focus op het lesgeven naar aanleiding van de resultaten van de toetsen, het opbrengstgericht werken, en de manier waarop (groepen)leerlingen die achterblijven of juist meer uitdaging nodig hebben of op een andere vlak extra aandacht nodig hebben, worden ondersteund en aangestuurd.

Toetsing en

afsluiting

Voor 1 oktober van ieder schooljaar stelt Roncalli het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement op basis van het Eindexamenbesluit VO (15 maart 2018) vast, in samenwerking met de vakgroepen. Het examenreglement en het PTA bevatten informatie over de organisatie en de regels van het examen, de herkansingsmogelijkheden, de te examineren lesstof, de weging van de examens en de mogelijke vrijstellingen.

 

Roncalli biedt daarnaast de mogelijkheid tot het gebruik kunnen maken van examenfaciliteiten na goedkeuring van het bevoegd gezag, indien een leerling hier formeel in aanmerking voor komt.

 

Alhoewel de (flexibele) examinering volgens de vastgestelde procedures verloopt, voert Roncalli een incidenten-analyse en -registratie voor de afname van de examens, ter verbetering en borging van de kwaliteit van de examens en de afnamecondities.

Onderwijstijd

Roncalli biedt structureel een onderwijsprogramma aan dat voldoet aan de basiseisen inclusief de daarbij behorende vormgeving, uitvoering en evaluatie van dat leerproces, de socialisering en de (maatschappelijke en persoonlijke) vorming van haar leerlingen door daarvoor bevoegde docenten. Er zijn afspraken gemaakt over de soorten onderwijsactiviteiten die meetellen als onderwijstijd, hoe wordt omgegaan met lesuitval, wat de roostervrije dagen zijn voor de leerlingen en op welke manier lesuitval en verzuim van leerlingen kan worden gecompenseerd en tegengegaan.

 

Om te blijven voldoen aan de basiseisen monitort de school stelselmatig de onderwijstijd zodat tijdig kan worden bijgestuurd als dat nodig mocht zijn. Daarnaast ligt de focus bij de al dan niet geoorloofde absenties van leerlingen.

Plezier en succes

Door de kleinschaligheid voel je je veilig en thuis op Roncalli. Persoonlijk onderwijs, het vertrouwen in elkaar en elkaars goede bedoelingen en kwaliteiten, staan centraal. De betrokkenheid van de docent en de leerlingbegeleiders bewaken de succesvolle studietijd van iedere individuele leerling. Leren van en mét elkaar in een plezierige sfeer is waar Roncalli al jaren voor staat en waar de school de komende jaren ook weer stevig aan blijft werken.

Toekomst

Om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst, waarin digitalisering, globalisering en individualisering centraal staan, heeft Roncalli de 21ste eeuwse vaardigheden opgenomen in de structuur en cultuur van haar onderwijs. Leerlingen worden hierdoor nog beter voorbereid op een toekomst die snel verandert en die een steeds hoger tempo van aanpassing van mensen verwacht. Dit toekomstgerichte onderwijs wordt ondersteund met digitale leermiddelen, zoals bijvoorbeeld chromebooks, en blijft op Roncalli voortdurend in ontwikkeling.

Begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling

Roncalli verzamelt vanaf het moment van binnenkomst systematisch informatie over de kennis, vaardigheden en studievoortgang van leerlingen in het leerlingvolgsysteem Magister. Gegevens over resultaten en begeleiding worden dagelijks bijgewerkt door docenten, mentoren, en coördinatoren zodat er steeds actuele informatie beschikbaar is over de studievoortgang en ontwikkeling van een leerling. In de leerlingbesprekingen en in de besprekingen tussen de coördinatoren en de mentoren worden de resultaten in samenhang met de begeleiding vergeleken met de prognose. Indien een leerling een ontwikkeling laat zien die niet in overeenstemming met de verwachting is, volgt, na analyse van de oorzaak, een aangepast begeleidingstraject.

In de eerste 4 leerjaren hebben de leerlingen een vaste klassenmentor. Daarna worden leerlingen individueel begeleid door mentoren.

 

Ondersteuning bestaat, naast het geven van de vaklessen, uit de reguliere begeleiding, de zgn. basisondersteuning. Specifieke ondersteuning van individuele of groepen leerlingen krijgt vorm door middel van remedial teaching. Daarnaast vormen studievaardigheden zoals leren-leren, leren-plannen en het gebruik van de agenda een belangrijk punt in de onderbouw.

Vanaf schooljaar 2018-2019 wil Roncalli het rendement van de basisondersteuning vergroten. In samenspraak met diverse begeleiders is een concreet plan opgesteld om de begeleiding effectiever uit te voeren. Hierin is ook duidelijke communicatie met de ouders, een doelgerichtere aanpak en een structurelere registratie in het leerlingvolgsysteem opgenomen. Tezamen met het vormgeven van de onderwijsaanpak op basis van de OBIT2-principes, zodat leerlingen ook deze studievaardigheden aanleren, wordt het rendement verder verhoogd.

2 OBIT: O=Onthouden, B=Begrijpen, I=Integreren, T=Toepassen

De lesobservaties en de leerlingenquêtes zoals die al enkele jaren gebruikt worden om de docent feedback te geven op zijn didactisch handelen, blijven, met aanvulling op het gebied van doelmatig en cyclisch werken in een vakles en het lesgeven op basis van OBIT, bestaan.

 

Via de leerlingenraad verstevigt Roncalli de betrokkenheid en de inspraak van de leerlingen zodat ook vanuit die hoek verbeterpunten met betrekking tot het didactisch handelen meegenomen worden.